| | | Staffs

  Professor

  SUZUKI, Yôiti

  Associate Professor

  SAKAMOTO, Shuichi

  Assistant Professor

  CUI, Zhenglie

  TREVINO, Jorge

  Specially Appointed Assistant Professor

  SALVADOR, Cesar

  Technical Officer

  SAITO, Fumitaka

  Secretary

  ONODERA, Miki Students

  D2

  HU, Shichao

  SHIMIZU, Taku

  D1

  SUH, Jae Gap

  Teraoka, Ryo

  M2

  AICHI, Hideto

  NODA, Miharu

  SAITO, Sho

  SAITO, Yuji

  TAMURA, Yuki

  M1

  ABE, Shota

  FUJIMURA, Tatsuhiro

  FUNAYAMA, Takumi

  HIYOSHI, Kei

  JUN, Jie Shi

  MONASTEROLO, Florent

  OKABE, Toshiki

  TAKAI, Moeko

  B4

  ITAGAKI, Takumi

  MAEDA, Kei

  JYPE

  WEBSTER, Joy Mikayla

Researchers and Research organizations related to our laboratory


| Top | Home